در نگاره پیشین به طور مختصر به انواع حقوق مرتبط با اشخاص پرداختیم و دانستیم که یکی از بخشهای  این حقوق با نام " حقوق مکتسبه " شناخته می شود.

حال ببینیم ( حقوق مکتسبه) چیست  و کار برد آن در چه مواردی می باشد ؟

این حق چنانچه از نام آن بر می آید در ابتدا برای  اشخاصی ( اعم از حقیقی و حقوقی)  که در شرایط زمانی و مکانی معینی قرار داشته و فاقد هر گونه حقوقی در یک یا چند موضوع معین هستند به وضع قانون و شناختن برخی حقوق بر اساس آن قانون برای افراد می پردازد .

همین امر باعث می شود آن اشخاص با واجد حق شدن بر اساس قانون مزبور در مراحل پسین و بعدی که ممکن است نیاز به اجرای این حقوق (که بانام - موجد یا ایجادکننده حق - نیز شناخته می شوند ) در عمل با پیچیدگیهای کمتری در احقاق حقوق خود مواجه باشند .

این مساله در تعارضهای رایج در حقوق بین الملل خصوصی در مواقع وجود فرد در کشورهای با قوانین متفاوت نمایانتر می باشد.

 ر.ک : موضوع  تعارض قوانین /  کتب  دانشگاهی حقوق بین الملل خصوصی /


برچسب‌ها: حقوف مکتسبه, حقوق بین الملل خصوصی, قوانین موجد حق, تعارض قوانین
نوشته شده توسط Rabeah Asal Razavi - رابعه رضوی ( عسل) در Sun 4 May 2008 |